Kurikulum

Ümumi

Fəsil 1.1. Təhsilə aid sənədlər

1.1.1. Təhsil qanunu
1.1.2. Kurikuluma aid olan terminlərin təsviri
1.1.3. Ümumi təhsilin təşkilinə dair ümumi pedaqoji tələblər
1.1.4. Təhsil prosesinin iştirakçılarının hüquq və vəzifələri

Fəsil 2.1. Fənn kurikulumlarının məzmunu

2.1.1. Bilik və onun növləri
2.1.2. Benjamin Blum Idrak taksonomiyası. Taksonomiyanın təlim prosesində tətbiqi və rolu
2.1.3. Təfəkkürün növləri (məntiqi, tənqidi, yaradıcı) və problem həlletmə bacarığın şagirdlərdə formalaşdırılması
2.1.4. Bilik-Taksonomiya-Təfəkkür

Fəsil 2.2. Təlimin təşkilinə verilən tələblərin reallaşdırılması

2.2.1. İllik və gündəlik planlaşdırmanın aparılması
2.2.2. Alt-standartlardan təlim nəticələrinin çıxarılması
2.2.3. Dərsin məqsədinə uyğun öyrənmə fəaliyyətinin müəyyənləşdirilməsi
2.2.4. İnteraktiv dərsin təşkili : iş üsulları, iş formaları
2.2.5. Motivasiya (problemin qoyuluşu) və refleksiya
2.2.6. Şagirdlərin dərsə cəlb olunması
2.2.7. Təlim prosesində səmərəli öyrənmə mühitinin qurulması. Açıq və qapalı suallar

Fəsil 2.3. Qiymətləndirmə

2.3.1. Milli, Beynəlxalq, Məktəbdaxili (Diaqnostik, Formativ, Summativ)

Fəsil 3.1 Pedaqoji və psixoloji nəzəriyyələr

3.1.1. Hovard Qardner. "Çoxnövlü intellekt nəzəriyyəsi və onun təhsildə rolu
3.1.2. Jan Piaje "Zehni inkişafın mərhələləri nəzəriyyəsi"
3.1.3. Lev Vıqotski "Sosial inkişaf nəzəriyyəsi - Yaxın inkişaf Zonasi və sosial münasibətlər"in təhsildə rolu
3.1.4. Karol Dvek, "Düşüncə tərzi nəzəriyyəsi" və onun tədrisdə əhəmiyyəti.

Fəsil 3.2. Öyrənmə mühiti

3.2.1. Şəxsiyyətin inkişafı və formalaşması
3.2.2. Sinfin idarəedilməsi
3.2.3. Effektiv müəllim-şagird münasibətləri
3.2.4. Effektiv müəllim-valideyn münasibətləri
3.2.5. Biheyverizm nəzəriyyəsi
İndiki gənclər nə istəyir: ali təhsil, yoxsa kənddən qaçmaq?

İndiki gənclər nə istəyir: ali təhsil, yoxsa kənddən qaçmaq?

Rayon və kəndlərdə yaşayan abituriyentlərin bəziləri Bakıya köçmək və yeni həyata başlamaq üçün tələbə olmağa can atır. Belə düşüncədə olan gənclərin əsas amalı ali təhsil almaq, uğurlu kariyera qurmaqdan daha çox "şəhərli olmaq"dır. Dövlət İmtahan ...