Ümumi tarix

VIII sinif

XVII-XVIII ƏSRLƏRDƏ ŞƏRQDƏ NƏLƏR BAŞ VERDİ

1. Azərbaycan Səfəvi imperiyası yeni dövrün astanasında
2. Nadir şah Əfşar imperiyası
3. Qacarlar imperiyasının yaranması
4. Böyük Moğol imperiyasının parçalanması
5. Çin – “Qapalı ölkə”
6. “Gündoğan ölkə”
7. Şərq xalqlarının mədəniyyəti
8. Yeni dövrə köhnə qaydalarla daxil olan imperiya

TÜRK DÜNYASI VƏ QAFQAZ XALQLARI XVII-XVIII ƏSLƏRDƏ

9. Osmanlı dövlətinin beynəlxalq nüfuzunun zəifləməsi
10. Avropa dövlətlərinin Osmanlı imperiyasını bölüşdürmək planları
11. Mərkəzi Asiya xanlıqları
12. Volqaboyu, Ural və Sibir türkləri
13. Şimali Qafqaz yeni dövrün astanasında
14. Cənubi Qafqaz məkrli planların hədəfində
15. Türk və Qafqaz xalqlarının mədəniyyəti

AVROPA VƏ AMERİKA XVII-XVIII ƏSLƏRDƏ

16. İngiltərə burjua inqilabı və vətəndaş müharibəsi
17. İngiltərədə parlamentli monarxiyanın qurulması
18. Dünyanın ilk sənaye dövləti
19. Şimali Amerikada “Yeni İngiltərə”
20. Amerika Birləşmiş Ştatlarının yaranması
21. Fransa inqilabının müjdəçiləri
22. Jirondistlər və yakobinçilər
23. Termidorçular və Napoleon Bonapart
24. Rusiya yeni dövrün astanasında
25. İsti dənizlərə çıxmaq uğrunda mübarizə
26. Avropa və Amerika mədəniyyəti
İndiki gənclər nə istəyir: ali təhsil, yoxsa kənddən qaçmaq?

İndiki gənclər nə istəyir: ali təhsil, yoxsa kənddən qaçmaq?

Rayon və kəndlərdə yaşayan abituriyentlərin bəziləri Bakıya köçmək və yeni həyata başlamaq üçün tələbə olmağa can atır. Belə düşüncədə olan gənclərin əsas amalı ali təhsil almaq, uğurlu kariyera qurmaqdan daha çox "şəhərli olmaq"dır. Dövlət İmtahan ...